Uwaga klienci Parku Wodnego w Chojnicach!

W związku ze sprzecznymi wynikami badań wody i w związku z brakiem możliwości uzyskania kompletnych - aktualnych badań - zarząd spółki podjął decyzję o profilaktycznym zamknięciu pływalni do wtorku 06.12 włącznie. Po uzyskaniu prawidłowych wyników planujemy uruchomienie pływalni od środy 07.12. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Uwaga klienci Parku Wodnego w Chojnicach!

W związku ze sprzecznymi wynikami badań wody i w związku z brakiem możliwości uzyskania kompletnych - aktualnych badań - zarząd spółki podjął decyzję o profilaktycznym zamknięciu pływalni do wtorku 06.12 włącznie. Po uzyskaniu prawidłowych wyników planujemy uruchomienie pływalni od środy 07.12. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

UWAGA! Obowiązują przyległe stroje kąpielowe!

Zakaz kąpieli w szortach i bermudach!

.

Miejsce rodzinnych spotkań      

UWAGA! Obowiązują przyległe stroje kąpielowe!
Zakaz kąpieli w szortach i bermudach!

.

Wspólnie od najmłodszych lat

.

Profesjonalna opieka instruktorów i ratowników

.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Uwaga klienci Parku Wodnego w Chojnicach!


W związku ze sprzecznymi wynikami badań wody i w związku z brakiem możliwości uzyskania kompletnych - aktualnych badań -...

Czytaj więcej

Uwaga klienci Parku Wodnego w Chojnicach!


W związku ze sprzecznymi wynikami badań wody i w związku
z brakiem możliwości uzyskania kompletnych - aktualnych
badań - zarząd spółki podjął decyzję o profilaktycznym
zamknięciu pływalni do wtorku 06.12 włącznie.

Po uzyskaniu prawidłowych wyników planujemy uruchomienie pływalni od środy 07.12.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Stanowisko Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku


Sent: Friday, November 25, 2016 2:41 PMTo: Monika ZychSubject: Fw: ropa błękitna na chojnickim basenie Szanowna Pani Red...

Czytaj więcej

Stanowisko Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku


Sent: Friday, November 25, 2016 2:41 PM
To: Monika Zych
Subject: Fw: ropa błękitna na chojnickim basenie

Szanowna Pani Redaktor!

W nawiązaniu do przesłanych przez Panią w dniu wczorajszym informacji oraz pytań odnośnie obiektu Centrum Park Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1, po przeanalizowaniu dokumentacji oraz wyjaśnień przesłanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach, przesyłam następujące informacje.

1.Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań, czy woda pływalni odpowiada wymaganiom sanitarnym, na podstawie badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.

2. Częstotliwość badań mikrobiologicznych jakości wody w niecce ustalona została w rozporządzeniu Ministra Zdrowia na 2 razy w miesiącu.

3. Obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa w dniu 3.08.2016 r. stwierdzona została w ramach badań wykonanych przez zarządcę pływalni (kontrola wewnętrzna). W tym dniu pobrane zostały dwie próbki wody z niecki basenu sportowego, z dwóch różnych punktów. Badanie jakości wody z drugiego punktu niecki nie wykazało przekroczeń w tym zakresie. Badania jakości wody z 24.08.2016 r., nie wykazały już przekroczeń bakterii Pseudomonas aeruginosa.
Powyższe sprawozdania z badań wpłynęły do PSSE w Chojnicach w dniu 27.09.2016 r., zatem Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach nie był w posiadaniu tych informacji w sierpniu br. Obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach nie nakłada na zarządzającego pływalnią obowiązku bieżącego przekazywania do organów Inspekcji Sanitarnej wszystkich sprawozdań z badań., w celu dokonania oceny jakości wody. Rozporządzenie nie wskazuje również sankcji za nie przekazanie takich sprawozdań do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

4. Bakterie Pseudomonas aeruginosa w wodzie z niecek basenowych w Parku Wodnym Chojnice pojawiły się ponownie w próbkach wody pobranych w dniu 28.09.2016 r. (data sporządzenia sprawozdań przez laboratorium dokonujące analizy wody to 11-12.10.2016 r.) Zarządca pływalni w dniu 12.10.2016 r. przekazał sprawozdania z badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach jak również poinformował o podjętych działaniach naprawczych w celu poprawy jakości wody. Wyłączenie z eksploatacji niecki basenu sportowego nastąpiło w dniu 13.10.2016 r. Badania wykonane w dniu 16.10. 2016 roku nie wykazały obecności Pseudomonas aeruginosa w żadnej z niecek.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej jakości wody na pływalni, a tym samym w ramach obowiązku dokonywania jej oceny, zarządca ma obowiązek wyłączyć z użytkowania zanieczyszczoną nieckę i poinformować o powyższym właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zarządca prawidłowo dokonał wyłączenia niecki (basenu sportowego) z eksploatacji i należy uznać, że działanie to było działaniem prawidłowym.

5. Należy wskazać, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach to zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań, czy woda pływalni odpowiada wymaganiom sanitarnym. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, zarządzający pływalnią dokonuje systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, w tym sytuacji, o której mowa w pkt 1 lit. c (w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentów kałowych lub incydentów wymiotnych w wodzie na pływalni), po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wyników badań przekazywanych w terminie do 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do cyt. wyżej rozporządzenia, zatem w świetle przytoczonego przepisu, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie pływalni oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni – w szerokim aspekcie spoczywa na zarządcy pływalni.
Ponadto, zarządzający pływalnią, zobowiązany jest informować użytkowników w stosownym komunikatem.

W komunikacie informuje o:
1) ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w § 4;
2) spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny, o której mowa w § 3 ust. 1;
3) podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.
Z informacji przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach wynika, że po uzyskaniu informacji o wystąpieniu zanieczyszczenia bakteriologicznego w obiekcie Centrum Park Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1 wielokrotnie kierował pisma do zarządcy pływalni, w których przypominał o obowiązkach ciążących na zarządzającym pływalnią, wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

6. W świetle obowiązującego prawa, do kompetencji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w zakresie nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach należy przede wszystkim dokonanie zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę:
1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

Należy wskazać, ze rok 2016 jest pierwszym rokiem obowiązywania rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach i dokonanie zbiorczej oceny rocznej przez właściwych PPIS w województwie pomorskim dopiero nastąpi.
Ostatnia kontrola urzędowa w obiekcie Centrum Park Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1 odbyła się w dniu 22 listopada 2016 r., kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Pobrane do badań próbki wody są obecnie w trakcie analiz.

Z poważaniem
Anna Obuchowska
Rzecznik Prasowy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Gdańsku

Wyniki badań wody z dnia 22.11.2016 r.


Uwaga! Zamieszczamy na naszej stronie wyniki badań wody przeprowadzone w tym samym dniu, tj. 22.11.2016 r. z laboratoriu...

Czytaj więcej

Wyniki badań wody z dnia 22.11.2016 r.


Uwaga!

Zamieszczamy na naszej stronie wyniki badań wody przeprowadzone w tym samym dniu, tj. 22.11.2016 r. z laboratorium z Człuchowa.

Plik do pobrania w formacie pdf - wbwCZs20161122-calosc.pdf

 
 
 

Promocje

Zapraszamy do zapoznania się obecnymi promocjami w Centrum Parku. Na pewno znajdziesz tutaj coś dla Siebie!


PROMOCJA URODZINOWA

PROMOCJA URODZINOWA

promocja trwa od 01.01.2016 r. do odwołania

Przychodząc na basen w dzień swoich urodzin NIE PŁACISZ ZA BILET!

UWAGA! Nie łączymy promocji! Pełnoletni opiekun dzieci do lat 10-ciu płaci tylko 5 zł za pobyt bez ograniczeń z dzieckiem, które obchodzi urodziny. Bilet nie dotyczy pobytu na saunach!

PROMOCJA PORANNA

PROMOCJA PORANNA

promocja trwa od 01.01.2016 r. do odwołania

W godzinach od 7:00 do 9:00 - 1 godz. w cenie 8,00 zł.

Kupując 10 - cio godz. karnet płacisz - 7,50 zł / 1 godz.

UWAGA! Nie łączymy promocji! Promocja tylko dla klientów indywidualnych kupujących bilet. Promocja nie dotyczy wejść na sauny.

WSPIERAMY DUŻE RODZINY

WSPIERAMY DUŻE RODZINY

promocja trwa od 19.07.2016 r. do 30.12.2016 r.

Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny płacą tylko

8 zł / 1 os. / 1 godz.

UWAGA! Nie łączymy promocji!

PROMOCJA - SAUNY W CENIE

PROMOCJA - SAUNY W CENIE

promocja trwa od 01.09.2016 r. do odwołania

Jesienne szaleństwo w saunach w Parku Wodnym w Chojnicach!

Sauny suche w cenie biletu! W dni powszednie jedna sauna otwarta już od 7:30!

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.