Rozwiń

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI W CHOJNICACH

Pływalnia jest obiektem Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.

Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach 7:00 - 22:00.

1.   Z pływalni korzystać mogą:

- indywidualni użytkownicy,

- grupy zorganizowane.

2.   Z pływalni korzystać nie mogą osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,

- z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

- chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

3.   Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna. Opiekun płaci za pobyt na pływalni wg. obowiązującej stawki.

4.   Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:

4.1. Zdjęcie obuwia zewnętrznego w holu, spakowanie go w reklamówkę i założenie czystych klapek basenowych,

4.2. Pobranie w kasie aktywnego paska do szafki,

4.3. Przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży wraz z obuwiem w szafce,

4.4. Używanie czystego stroju kąpielowego oraz obuwia,

4.5. Umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC),

4.6. Przejście na halę basenową przez brodzik z dezynfekowaną wodą,

4.7. Podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,

4.8. Przestrzeganie instrukcji użytkowych atrakcji wodnych oraz pomieszczeń rekreacyjnych (tj. sauna, infrasauna),

4.9. Utrzymanie czystości i porządku w hali, w basenach, w pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach na pływalni oraz zachowanie odpowiedniej higieny, tzn.:

- korzystania z toalet, umywalek i przebieralni zgodnie z ich przeznaczeniem,

- pod natryskami oraz obrębie umywalek obowiązuje zakaz golenia się,

- korzystania ze środków myjących zapewnianych przez basen lub własnych z wyłączeniem soli peelingowych i podobnych.

5.   Z kąpieli nie mogą korzystać osoby mocno rozgrzane i po obfitym posiłku.

6.   Obowiązuje zakaz wnoszenia art. spożywczych na halę basenową.

7.   Basen pływacki służy osobom umiejącym pływać.

8.   Przebywającym na pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników, a w szczególności:

- biegać po hali basenowej,

- wnosić i używać opakowań szklanych,

- wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,

- hałasować.

9.   Skoki do wody są dozwolone wyłącznie za zgodą i pod opieką uprawnionego do prowadzenia zajęć instruktora lub nauczyciela.

10. Czas przebywania w hali basenowej osób indywidualnych jest dowolny a należność regulowana przy przejściu kontrolnym w kasie.

11. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, żucia gumy oraz wprowadzania zwierząt.

12. Jeden opiekun (instruktor) grupy zorganizowanej może mieć pod opieką max. 15 osób.

13. Pobyt grup zorganizowanych na terenie pływalni określa odrębny regulamin.

14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzane szkody.

15. Zgubienie lub uszkodzenie paska do szafki powoduje obciążenie karą pieniężną w wysokości 60 zł.

16. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i dokumenty pozostawione w pomieszczeniach obiektu. Istnieje możliwość pozostawienia przedmiotów wartościowych do przechowania w depozycie.

17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.

18. Skargi i wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie spółki.

19. Ostatni klient ma obowiązek opuszczenia obiektu najpóźniej o godz. 22:00.

go

REGULAMIN - ŁAŹNIA TURECKA (ZEWNĘTRZNA)

1. Z łaźni zewnętrznej mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z łaźni zewnętrznej po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w łaźni zewnętrznej należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz dwa ręczniki: jeden do wycierania, drugi jako podkładkę na siedzisko.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione (nie dotyczy obsługi Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.).

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z łaźni zewnętrznej pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z łaźni zewnętrznej nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu łaźni zewnętrznej.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.

go

REGULAMIN - ŁAŹNIA ŁAGODNA (SAUNARIUM)

1. Z łaźni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z łaźni po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w łaźni należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz jeden ręcznik do wycierania.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione.

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z łaźni pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z łaźni nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Tylko osoby pełnoletnie mogą korzystać z łaźni łagodnej.

10. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu łaźni.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.

go

REGULAMIN - ŁAŹNIA TURECKA (SAUNARIUM)

1. Z łaźni mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z łaźni po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w łaźni należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz jeden ręcznik do wycierania.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione.

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z łaźni pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z łaźni nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Tylko osoby pełnoletnie mogą korzystać z łaźni łagodnej.

10. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu łaźni.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.

go

REGULAMIN - SAUNA FIŃSKA

1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz dwa ręczniki: jeden do wycierania, drugi jako podkładkę na siedzisko.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na piec jest zabronione (nie dotyczy obsługi Centrum Park Chojnice Sp. z o.o.).

6. Na piecu nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z sauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z sauny nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu sauny.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.

go

REGULAMIN - INFRASAUNA

1. Z infrasauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich.

2. Korzystanie z infrasauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

3. Do kąpieli w infrasaunie należy zaopatrzyć się w klapki basenowe, mydło oraz dwa ręczniki: jeden do wycierania, drugi jako podkładkę na siedzisko.

4. Na ławach można siedzieć lub leżeć.

5. Polewanie wodą lub innymi cieczami na lampy UV jest zabronione.

6. Na lampach UV nie wolno układać żadnych rzeczy.

7. Zabrania się korzystania z infrasauny pod wpływem alkoholu lub innych środków obniżających sprawność organizmu.

8. Z infrasauny nie mogą korzystać opiekunowie, dzieci i młodzież podczas zajęć szkolnych.

9. Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pomieszczeniu infrasauny.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 r.

go

OBOWIĄZKI OPIEKUNA GRUPY
ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI CENTRUM PARK CHOJNCIE W CHOJNICACH

1.   Przed wejściem na halę basenową.

a) zapoznanie grupy z regulaminem Parku Wodnego w Chojnicach,

b) zmiana obuwia zewnętrznego na basenowe w holu pływalni,

c) zabranie ze sobą okrycia zewnętrznego oraz obuwia do przebieralni,

d) ustawienie grupy w parach przed kasą,

e) zgłoszenie przybycia grupy dyżurującej kasjerce,

f) zapoznanie się z treścią zobowiązania opiekuna grupy oraz jej wypełnienie,

g) pobranie pasków z kluczykami do szafek, rozdanie tych pasków uczniom i doprowadzenie uczniów do przebieralni,

h) nadzór nad grupą w przebieralni, przeprowadzenie grupy przez natryski (obowiązkowo),

i) wprowadzenie grupy na halę basenową, zarządzenie zbiórki, zgłoszenie przybycia grupy najbliższemu ratownikowi i przekazanie mu prawidłowo wypełnionego zobowiązania oraz poinformowanie o ewentualnych przeciwskazaniach do ćwiczeń.

2.   Pobyt na hali.

a) opiekun zobowiązany jest do stałego obserwowania zajęć w celu podwyższenia efektywności wykonywanych przez uczniów ćwiczeń

b) na sygnał ratownika przeprowadzenie zbiórki celem zakończenia zajęć.

3.   Do dyspozycji szkół jest cała hala basenowa, w tym zjeżdżalnia czy jacuzzi. Korzystanie z każdego urządzenia wymaga jednak bezpośredniego nadzoru i organizacji zajęć przez opiekuna.

4.   Po wyjściu grupy z hali basenowej.

a) nadzór nad grupą w przebieralni celem sprawnego i bezpiecznego jej opuszczenia,

b) doprowadzenie grupy do kasy w celu ostatecznego rozliczenia pasków z kluczykami.

Obowiązki instruktora Centrum Park Chojnice
podczas prowadzenia nauk pływania z grupami szkolnymi:

1.   Odbiór grupy od dyżurującego ratownika.

2.   Dostosowanie rodzaju i intensywności zadanych ćwiczeń w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących.

3.   Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym wykonaniem wcześniej zadanych ćwiczeń.

4.   Przygotowanie ćwiczących do kończącej zajęcia zbiórki.

go

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI W CENTRUM PARKU CHOJNICE W CHOJNICACH

1.   Opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do zapoznania uczniów z regulaminem Krytej Pływalni w Chojnicach.

2.   Opiekunowie po przybyciu na krytą pływalnię zobowiązani są do:

a) ustawienia w dwuszeregu grupy szkolnej przed bramką wejściową,

b) zgłoszenia do kasy przybycia grupy,

c) wypełnienia formularza zgłoszeniowego i pobrania pasków z kluczykami do szafek,

d) wydania grupie polecenia zmiany obuwia (obuwie jest pozostawiane w szatni w sezonie jesienno-zimowym lub w szafkach podczas sezonu wiosennego-letniego),

e) wprowadzenia zorganizowanej grupy do przebieralni,

f) nadzorowania grupy w szatni,

g) przeprowadzenia grupy przez natryski (obowiązkowo należy wziąć prysznic przy użyciu mydła lub innego środka do higieny osobistej),

h) punktualnego wprowadzenia grupy na halę basenową,

i) ustalenia z grupą sposobu komunikowania się,

(gwizdka ze względów organizacji służb ratownictwa i bezpieczeństwa na hali basenowej używać może wyłącznie RATOWNIK).

3.   Opiekunowie są zobowiązani w dalszej kolejności: 

a) zgłosić przybycie grupy ratownikowi oraz poinformować go o charakterze zajęć (np. czy będą wykonywane skoki do wody),

b) przekazanie ratownikowi prawidłowo wypełnionego zobowiązania,

c) poinformowanie instruktora wyznaczonego do przeprowadzenia zajęć o ewentualnych przeciwwskazaniach uczniów do ćwiczeń,

d) pobrać od ratownika akcesoria pływackie niezbędne do prowadzenia lekcji,

e) ustalić ilość i numery torów.

4.   Podstawą do obsadzania i wydzielania miejsca na poszczególnych nieckach basenowych jest obowiązujący plan rezerwacji. Do dyspozycji szkół jest cała hala basenowa, w tym, np. zjeżdżalnia czy jacuzzi. Korzystanie z każdego urządzenia wymaga jednak bezpośredniego nadzoru i organizacji zajęć przez opiekuna.

5.   Każda zmiana miejsca w trakcie trwania zajęć w stosunku do wcześniej zaplanowanej organizacji (rezerwacji basenowej) musi być uzgadniana między opiekunami - koordynatorem tych działań jest zawsze ratownik.

6.   Po wyjściu grupy z hali basenowej opiekunowie zobowiązani są do: 

a) przeprowadzenia grupy przez natryski (obowiązkowo należy wziąć prysznic przy użyciu mydła lub innego środka do higieny osobistej),

b) nadzoru nad grupą w przebieralni celem sprawnego i bezpiecznego jej opuszczenia,

c) doprowadzenie grupy do kasy w celu ostatecznego rozliczenia pasków z kluczykami.

Obowiązki instruktora Centrum Park Chojnice
podczas prowadzenia nauk pływania z grupami szkolnymi:

1.   Odbiór grupy od dyżurującego ratownika.

2.   Dostosowanie rodzaju i intensywności zadanych ćwiczeń w zależności od stopnia zaawansowania ćwiczących.

3.   Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i prawidłowym wykonaniem wcześniej zadanych ćwiczeń.

4.   Przygotowanie ćwiczących do kończącej zajęcia zbiórki.

go

WZÓR ZOBOWIĄZANIA
wypełnia opiekun / opiekunowie grupy

1.   Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczniów. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci.Wyjątek stanowią grupy uczniów, które na pływalni realizują zajęcia nauki pływania z instruktorami wyznaczonymi przez Park Wodny Chojnice.

2.   Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych niż brodzik oraz ze zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.

3.   W czasie pobytu na terenie Parku Wodnego w Chojnicach opiekunowie zobowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

4.   Opiekunowie zobowiązani są do przebywania razem z grupąoraz kontrolowania zachowania jej uczestników przez cały czas pobytu w hali basenowej.

5.   Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:

- wprowadzenie grupy do szatni, dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,

- bezwzględny wymóg korzystania przez uczestników z natrysków celem dokładnego umycia mydłem całego ciała przed wejściem na halę basenową,

- zorganizowanie zbiórki grupy na hali basenowej, zgłoszenie jej najbliższemu ratownikowi i oddanie niniejszego zobowiązania,

- przemieszczanie grup na terenie hali basenowej odbywa się w systemie rotacyjnym po wcześniejszym instruktażu ratownika,

- zarządzenie zbiórki i doprowadzenie grupy do kas przed upływem wyznaczonego czasu celem ostatecznego rozliczenia finansowego.

Imię i nazwisko opiekuna grupy ..............................
Nazwa i adres placówki / szkoły ..............................
Ilość osób w grupie ..............................

Data i czytelny podpis opiekuna grupy reprezentującego placówkę / szkołę ..............................

Wypełnione zobowiązanie dostarcza ratownik zmianowy z dnia poprzedniego do działu marketingu Parku Wodnego Chojnice do godziny 9:00

Kwituję odbiór .......... sprawnych pasków (kompletnych)

Podpis opiekuna ..............................

go

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI POBYTU GRUP ZORGANIZOWANYCH NA TERENIE PŁYWALNI "CENTRUM PARK CHOJNICE"

1.   Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby (na podst. Ustawy z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358).

2.   W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników (Ustawa z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358). Wyjątek stanowią grupy przedszkolne, w których na jednego opiekuna musi przypadać nie więcej niz 10 dzieci.

3.   Kąpiel może się odbywać w miejscu ściśle oznaczonym przez ratownika.

4.   Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowika.

5.   Za ustalanie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.

5.   Uczestnikom kąpieli nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.

6.   Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć spokojnie poza nieckami basenowymi obserwując kąpiących się.

8.   Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczana do kąpieli.

9.   Przemieszczanie się grupy na terenie hali basenowej odbywać się powinno w systemie rotacyjnym po uprzednim instruktażu dyżurującego ratownika

10. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.

11. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu srawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez opiekuna.

12. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczane do wody.

13. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.

14. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.

15. Zalecane jest odróżnienie grup poprzez np. kolor czepka inny dla każdej grupy.

16. Głębokość kąpieli:

- dla osób nieumiejących pływać - najniższej osobie z grupy do pasa,

- dla osób umiejących pływać - od 1,35 m do 1,80 m (basen sportowy).

17. Zajęcia dla grup umiejących i nie umiejących pływać powinny odbywać się osobno.

18. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz:

a) kąpieli w maskach do nurkowania,

b) kąpiel w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,

c) wrzucania, wpychania do wody oraz skakania do wody,

d) nurkowania,

e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

19. W przypadku:

a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,

b) w przypadku zauważenia tonięcia

należy natychmiast powiadomić ratownika.

20. Sygnał "ALARM" (seria krótkich gwizdów) wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.

21. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni (Ustawa z dnia 6 maja 1997 r. - Dz. U. nr 57 poz. 358).

go

REGULAMIN WARSZTATÓW PŁYWACKICH

1.   Kursy nauki pływania prowadzone w ramach warsztatów pływackich organizowane przez spółkę Centrum Park Chojnice prowadzone są na pływalni przy ul. Huberta Wagnera 1 w Chojnicach.

2.   Zapisy do warsztatów pływackich odbywają się w siedzibie Centrum Park Chojnice Sp. z o. o. przy ul. Huberta Wagnera 1 u kierownika kasy / kasjerki lub telefonicznie pod nr tel. 52 39 66 442.

3.   Osoby biorące udział w naszych zajęciach nie mogą mieć przeciwwskazań do zajęć w wodzie.

4.   W ramach warsztatów pływackich odbywają się zajęcia indywidualne oraz grupowe liczące maksymalnie do 10 osób, a kryterium wieku i umiejętności ustala instruktor.

5.   Kursy nauki pływania dla dzieci powyżej 5 roku życia prowadzone są bez udziału rodziców lub opiekunów, a poniżej z ewentualnym ich udziałem. Rodzice/ Osoby wykupują wówczas bilet wg obowiązującej stawki dla wejść indywidualnych rekreacyjnych.

6.   Kursy nauki pływania dla dzieci powyżej 5 roku życia prowadzone są bez udziału rodziców lub opiekunów, a poniżej z ewentualnym ich udziałem. Rodzice/ Osoby wykupują wówczas bilet wg obowiązującej stawki dla wejść indywidualnych rekreacyjnych.

  • 45 minutowy trening, podczas którego za bezpieczeństwo dzieci odpowiada instruktor
  • 15 minutowe przygotowanie się do wejścia (przebranie się w kostium kąpielowy i skorzystanie z prysznica) i wyjścia (skorzystanie z prysznica po pływaniu, ubranie i wysuszenie włosów).

7.   Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie pojedynczego wejścia lub miesięcznego karnetu w formie karty magnetycznej w kasie pływalni przed rozpoczęciem cyklu zajęć. Zapis na karcie opiewa na odpowiednią liczbę wejść wg wartości wynikającej z cennika. Wejścia te są ważne tylko dla jednej osoby, określonej z imienia i nazwiska, na okres bieżącego miesiąca. Ilość zajęć w miesiącu ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.

8.  Niewykorzystane godziny z danego cyklu zajęć można wykorzystać w kolejnym miesiącu w dwojaki sposób:

  • w dodatkowych terminach uzgodnionych z instruktorem, po okazaniu wykupionych wejść na kolejny miesiąc
  • w ramach wejść indywidualnych rekreacyjnych w stosunku 1 do 1

9.   Pierwsza karta magnetyczna, na której widnieje ilość zakupionych wejść wydawana jest bez dodatkowej opłaty. Duplikat karty kosztuje 10 zł.

10. Klient może w dowolnym czasie zrezygnować z zajęć nauki pływania.

11. Uczestnicy kursu wchodzą na teren pływalni, zmieniają w holu obuwie, oddają je wraz z okryciem wierzchnim do szatni (w okresie jej funkcjonowania). Następnie na 5 minut przed zajęciami okazują w kasie pływalni ważną kartę magnetyczną, otrzymując w zamian pasek do szafki ubraniowej.

12. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a chcą przebywać na terenie hali basenowej jako osoby towarzyszące, muszą wykupić bilet wg obowiązującej stawki i przebywać na hali basenowej w klapkach basenowych lub zastępczym obuwiu ochronnym.

13. Centrum Park Chojnice zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zwiększenia się kosztów związanych z realizacją zajęć.

14. Uczestnicy warsztatów oraz ich opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem Warsztatów Pływackich. Przystąpienie do zajęć jest równoznaczne z jego akceptacją

15. Uczestników i ich opiekunów obowiązuje stosowanie się do uwag instruktora prowadzącego zajęcia lub ratownika oraz przestrzegania regulaminu pływalni.

go

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI

Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni. Obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:

- kolor zielony (wolny zjazd),

- kolor czerwony (zakaz zjazdu).

1.   Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać.

2.   Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.

3.   Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.

4.   Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony!

5.   Zjazd odbywa się pojedynczo.

6.   Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół.

7.   Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymania się w trakcie zjazdu.

8.   Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.

9.   Zabrania się wskakiwania do rury z roozbiegu, zjeżdżania parami, w grupie, na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach z głową do przodu.

10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć zegarki, łańcuszki, kolczyki, itp.

11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających życiu własnemu i innych.

12. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.

13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy.

14. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratowników.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

16. Wszelki skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi pływalni lub ratownikom.

 

INNE REGULAMINY

 

go

REGULAMIN - NOC SAUNOWA

1.   Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy.

Godziny seansów dla:
- grupa 1 -> 22:30, 23:30, 0:30.
- grupa 2 -> 23:00, 0:00, 1:00.

2.   W trakcie seansu wymagany jest specjalny strój PAREO.

3.   Podczas przerwy między seansami klient ma do dyspozycji pozostałe atrakcje Parku Wodnego.

4.   Obowiązkowo należy posiadać 2 ręczniki podczas seansów saunowych.

5.   Wnoszenie napojów alkoholowych, a także ich spożywanie przed nocą saunową jest zabronione.

6.   Ilość biletów ograniczona!

go

REGULAMIN - WAKACJE Z PARKIEM WODNYM

1.   Promocja dotyczy dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Dokumentem potwierdzającym jest legitymacja szkolna lub studencka.

2.   Osoby korzystającez kuponu rabatowego zbierają pieczątki za wejścia na basen kupując wejściówkę na basen za 8 zł / 1h (każda kolejna tak samo) z zastrzeżeniem, że 1 wejście na basen = 1 pieczątka oraz 1 kupon = 1 osoba.

3.   Kupon rabatowy z wszystkimi 5 pieczątkami wymienialny jest na karnet 1 godzinny w dziale marketingu pokój 209 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

4.   Czas trwania promocji: zbieranie pieczątek od 13.06.17 do 15.09.17. Wykorzystanie karnetu 1 godzinnego do 30.09.17.

5.   Nie łączy się z innymi promocjami.

6.   Więcej informacji: dział marketingu Centrum Park Chojnice Sp. z o. o., ul. H. Wagnera 1 / pokój 209, tel. 52 39 66 449.

 

#1

PARK WODNY
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się atrakcjami w Parku Wodnym.

#2

PARK SPORTU
PLAN

 
Zapraszamy do zapoznania się z Planem Parku Sportu

 

Copyright © Centrum Park Chojnice 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.